Коди симолів html

Для введення в HTML-документ зарезервованих символів мови HTML (наприклад, > або &) або символів, які неможливо ввести з клавіатури, передбачено механізм посилань на символи.

Посилання на символи:
  • &#D; — задає символ, код якого має значення D у десятковій системі числення;
  • &#xH; — задає символ, код якого має значення H у шістнадцятковій системі числення;
  • &назва_символа; — дозволяє використовувати іменоване посилання на символ.
Для найпоширеніших символів у мові HTML передбачено назви. У наступній таблиці вказано деякі посилання і вигляд відповідного символа.


HTML-кодДесятковий
код
Опис
  нерозривний пробіл
£££фунт стерлінгів
€€знак євро
¶¶символ параграфа
§§§параграф
©©©знак copyright
®®®знак зареєстрованої торгової марки
™™знак торгової марки
°°°градус
±±±плюс-мінус
¼¼¼дріб одна четверта
½½½дріб одна друга
¾¾¾дріб три четвертих
⅓⅓дріб одна третя
⅔⅔дріб дві третіх
⅕⅕дріб одна п'ята
⅖⅖дріб дві п'ятих
⅗⅗дріб три п'ятих
⅘⅘дріб чотири п'ятих
⅙⅙дріб одна шоста
⅚⅚дріб п'ять шостих
⅛⅛дріб одна восьма
⅜⅜дріб три восьма
⅝⅝дріб п'ять восьма
⅞⅞дріб сім восьма
×××знак множення
÷÷÷знак ділення
ƒƒƒзнак функції
⋮три крапки по вертикалі
⋯три крапки по горизонталі
⋰три крапки по діагоналі
⋱три крапки по діагоналі
грецькі літери
ΑΑΑгрецька велика літера альфа
ΒΒΒгрецька велика літера бета
ΓΓΓгрецька велика літера гамма
ΔΔΔгрецька велика літера дельта
ΕΕΕгрецька велика літера епсилон
ΖΖΖгрецька велика літера дзета
ΗΗΗгрецька велика літера ця
ΘΘΘгрецька велика літера тета
ΙΙΙгрецька велика літера йота
ΚΚΚгрецька велика літера каппа
ΛΛΛгрецька велика літера лямбда
ΜΜΜгрецька велика літера мю
ΝΝΝгрецька велика літера ню
ΞΞΞгрецька велика літера ксі
ΟΟΟгрецька велика літера омикрон
ΠΠΠгрецька велика літера пі
ΡΡΡгрецька велика літера ро
ΣΣΣгрецька велика літера сигма
ΤΤ?грецька велика літера тау
ΥΥΥгрецька велика літера іпсилон
ΦΦΦгрецька велика літера фі
ΧΧΧгрецька велика літера хі
ΨΨΨгрецька велика літера псі
ΩΩΩгрецька велика літера омега
αααгрецька мала літера альфа
βββгрецька мала літера бета
γγγгрецька мала літера гамма
δδδгрецька мала літера дельта
εεεгрецька мала літера епсилон
ϵϵгрецька мала літера епсилон
ζζζгрецька мала літера дзета
ηηηгрецька мала літера ета
θθθгрецька мала літера тета
ιιιгрецька мала літера йота
κκκгрецька мала літера каппа
λλλгрецька мала літера лямбда
μμμгрецька мала літера мю
νννгрецька мала літера ню
ξξξгрецька мала літера ксі
οοοгрецька мала літера омикрон
πππгрецька мала літера пі
ρρρгрецька мала літера ро
σςσгрецька мала літера сигма
τττгрецька мала літера тау
υυυгрецька мала літера іпсилон
φφφгрецька мала літера фі
ϕϕгрецька мала літера фі
χχχгрецька мала літера хі
ψψψгрецька мала літера псі
ωωωгрецька мала літера омега
Стрілки
←←стрілка вліво
↑↑стрілка вгору
→→стрілка вправо
↓↓стрілка вниз
↔↔стрілка вліво-вправо
↕↕стрілка вгору-вниз
↕↖стрілка ліворуч-вгору
↕↗стрілка праворуч-вгору
↕↘стрілка праворуч-вниз
↕↙стрілка ліворуч-вниз
Інші символи
♠♠знак масті «піки»
♣♣знак масті «трефи»
♥♥знак масті «черви»
♦♦знак масті «бубни»
"""подвійні лапки
&&&амперсанд
&lt;&#60;<знак «менше»
&gt;&#62;>знак «більше»
&le;&#8804;знак «не перевищує»
&ge;&#8805;знак «не менше»
знаки пунктуації
&hellip;&#8230;багатокрапка
&prime;&#8242;одиночний штрих
&Prime;&#8243;подвійний штрих
&ndash;&#8211;коротке тире
&mdash;&#8212;довге тире
&lsquo;&#8216;ліві лапки
&rsquo;&#8217;праві лапки
&sbquo;&#8218;нижні лапки
&ldquo;&#8220;ліві подвійні лапки
&rdquo;&#8221;праві подвійні лапки
&bdquo;&#8222;нижні подвійні лапки
&laquo;&#171;«ліва подвійна кутова дужка
&raquo;&#187;»права подвійна кутова дужка